Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die via de website https://gh-obligaties.be/ worden verzameld.

Wie wordt beschermd?

Dit beleid geldt voor elke bezoeker van de https://gh-obligaties.be/ en elkeen die via deze website een persoonlijk gesprek heeft aangevraagd, heeft ingeschreven op de nieuwsbrief en/of heeft ingetekend op de obligatielening.

Wie verwerkt de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?

GROEP HUYZENTRUYT NV (‘GH’O’), met zetel te 8791 Beveren-Leie, Wagenaarstraat 33 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0424.720.537, ANTEMM NV (‘ANTEMM’), met zetel te 8791 Beveren-Leie, Wagenaarstraat 33 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0447.132.188 en GHI INTERNATIONAL INVESTMENTS NV (‘GHII’), met zetel te 8791 Beveren-Leie, Wagenaarstraat 33 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0750.714.969 zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

GROEP HUYZENTRUYT NV
Wagenaarstraat 33
8791 Beveren-Leie
info@gh.be

Niettemin heeft u het recht om ANTEMM of GHII rechtstreeks te contacteren via de volgende contactgegevens:

ANTEMM NV
Wagenaarstraat 33
8791 Beveren-Leie
info@gh.be

GHI INTERNATIONAL INVESTMENTS NV
Wagenaarstraat 33
8791 Beveren-Leie
info@gh.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 8), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van je hoedanigheid verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Van klanten (inschrijver op obligatielening): algemene identiteitsgegevens (zoals naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres); financiële identificatiegegevens (zoals bankrekeningnummer); gegevens m.b.t. klachten, vragen en opmerkingen; alle andere persoonsgegevens die rechtmatig worden verstrekt in het uitvoeren van de afspraken m.b.t. de obligatielening; deze gegevens kunnen geanonimiseerd worden en gebruikt voor statistische doeleinden;
 • Van prospecten: algemene identiteitsgegevens (zoals naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres); gegevens m.b.t. klachten, vragen en opmerkingen; alle andere persoonsgegevens die rechtmatig worden verstrekt in het uitvoeren van de afspraken m.b.t. de obligatielening;
 • Van websitebezoeker: gegevens verzameld via cookies (zie cookiebeleid).

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van andere geïnteresseerden, dan garandeert u dat u: (a) deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan ons, (b) persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn en (c) deze derde persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Uitvoeren van de overeenkomst: het correct uitvoeren en naleven van de overeenkomst en/of afspraken (zoals i.h.k.v. de obligatielening en/of inboeken van een afspraak); communicaties i.v.m. uitgiftevoorwaarden of naleving van de statutaire -en wettelijke bepalingen.
  2. Direct marketing: het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, etc. Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.
  3. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening (incl. cookies), het verzorgen en verbeteren van de website, het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten.
  4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen: bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving;
  5. Algemeen: U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u de gewenste diensten niet kunnen leveren.

Waarop is de verwerking gebaseerd (rechtsgrond)?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens van prospecten onder punt 4.2 alsook de verwerking via andere dan technische en functionele cookies onder punt 4.3 is gebaseerd op basis van de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2 voor klanten en het eerste contact met prospecten alsook de verwerking van de overige persoonsgegevens onder punt 4.3 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 4.2 en 4.3 verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.4 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met GH’O, ANTEMM en/of GHII of in opdracht of onderaanneming handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

Bij een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, een fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens (bewaartermijn)?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden. Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?

  1. Recht van inzage: U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.
  2. Recht van rectificatie: U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.
  3. Recht van wissing: U heeft het recht om te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting. Dit gebeurt dan onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zullen uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderd worden indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. Recht op beperking: U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.
  6. Recht om uw toestemming in te trekken: U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet.
  7. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit: Indien u niet akkoord bent met het standpunt van GH’O, ANTEMM of GHII, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
  8. Recht op bezwaar: U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

Cookies

GH’O gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in het cookiebeleid.

close pinterest2 youtube